Agenda / TOO in het nieuws

 

 

april 2024

Brandbrief TOO n.a.v. de Staat van het Onderwijs 2024

Het huidige stelsel werkt niet meer. Laten we het onderwijs anders organiseren!

Het gaat niet goed met ons onderwijs. Voor ons  (TOO) is dat geen verrassing meer, zolang we hetzelfde blijven doen binnen ons huidige stelsel zal er niets veranderen.

Daarom willen wij ander onderwijs, dat uitgaat van en ruimte biedt aan de verschillen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Van voortdurende controle en wantrouwen gaat niemand beter presteren: schoolbesturen niet, scholen niet, docenten niet en leerlingen al helemaal niet. Werken vanuit vertrouwen in kinderen, leraren, schoolleiders en besturen is vele malen productiever en zorgt voor hogere opbrengsten. Autonomie, relatie, en competentie zijn nog steeds belangrijke pijlers voor een goed leerklimaat, waarin leerlingen gemotiveerd zullen zijn om het beste van zichzelf te geven.

Laten we het onderwijs echt anders gaan organiseren in het belang van het kind. Onze petitie voor ander onderwijs bepleit dit: https://www.petities.com/petitie_voor_ander_onderwijs

maart 2024

Een gesprek over: Waarom ontwikkelingsgericht Onderwijs?

In dit gesprek vraagt Machiel Karels, directeur Wij-leren.nl en lid Voortrekkersgroep (Raad van Advies) TOO, Jan Bransen, lid Dagelijks Bestuur TOO, naar zijn visie op het huidige onderwijssysteem. Jan Bransen benoemt vijf belangrijke knelpunten van het onderwijssysteem en geeft aan hoe het anders kan.

Jan Bransen gaat in op ontwikkelingsgericht onderwijs. Hij werpt een kritische blik op het huidige onderwijssysteem. Daarnaast bespreekt hij de relatie tussen onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen, hoe die elkaar beïnvloeden, hij schetst een perspectief op ontwikkelingsgericht onderwijs en wat hiervan de essentie is.

Kritische analyse van het huidige onderwijssysteem:

 • Hoe kijken we naar het huidige onderwijssysteem?
 • De relatie tussen onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen

Definitie van ontwikkelingsgericht onderwijs:

 • Wat houdt ontwikkelingsgericht onderwijs in?
 • Waarom is dit een waardevolle benadering voor de toekomst?

Belang van ontwikkelingsgericht werken voor scholen

 • Waarom zouden scholen ontwikkelingsgericht moeten werken?
 • Waar kunnen scholen mee beginnen?

26 februari – 1 maart 2024

Week van Inclusief Onderwijs

Ons Manifest over Ontwikkelingsgericht Inclusief Onderwijs (OIO)

 

18 februari 2024

School is dood! Lang leve school!

Een podcast van Tjip de Jong (Tjipcast): Tjipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. In elke aflevering staat er een centrale onderzoeksvraag centraal. Deze week onder de noemer ‘Innoveren en Verbeteren’: Hoe is ontwikkelingsgericht onderwijs de wereld aan het veranderen?

Er is een toenemende groep leerkrachten, schoolleiders en bestuurders die van mening is dat het roer radicaal om moet in het primair en voortgezet onderwijs. Volgens hen kent het huidige stelsel te veel knelpunten, is het hopeloos verouderd en brengt het ons niet dichterbij gelijke kansen voor iedere kind. Zo worden kinderen (net zoals 200 jaar geleden) ingedeeld op leeftijd, staat het curriculum centraal, dragen leraren alleen kennis over en er wordt onvoldoende rekening gehouden met de persoonlijkheid van leerlingen. Stichting Taskforce Ontwikkelgericht Onderwijs (TOO) is daarom gestart met een experiment om de vertaalslag te maken van klassikaal leren naar ontwikkelingsgericht leren. Over hun aanpak, beleidskaders, doelen en resultaten spreekt Tjip de Jong in deze Tjipcast met twee bestuursleden van TOO: Mini Schouten en Gérard Zeegers.

16 november 2023

Onderwijs documentaire ONDER DRUK(T), de schaduwkant van het onderwijssysteem

Trailer van de onderwijs documentaire ONDER DRUK(T), de schaduwkant van het onderwijs systeem van filmmaker Zeno Groenewegen. Vanaf 16 November 2023 te zien op Youtube kanaal BLCKBX.

Onderwijs documentaire ONDER DRUK(T), de schaduwkant van het onderwijs systeem van filmmaker Zeno Groenewegen. Documentaire serie komt op donderdag 16 november online.
Met o.a. medewerking van Sjef Drummen en Jan Bransen.

“Waarom zijn klaslokalen al 300 jaar hetzelfde, hoe is het klassikale onderwijs ontstaan en waarom is er een leerplicht? Een onderwijssysteem wat gericht is op prestatie en selectie met als gevolg een enorme druk op leerlingen met desastreuse gevolgen als depressies en burnouts. Maar ook mogelijke oplossingen, een blik op alternatieve onderwijsvormen in binnen en buitenland die het verschil kunnen maken voor toekomstige generaties. Onderdruk(t) is zeer geschikt als onderwijsmateriaal met ruimte voor discussie.”

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg“,  Albert Einstein.

Het huidige stelsel voor basis- en voortgezet onderwijs is al ruim 200 jaar oud. Uiteraard zijn er hier en daar wel wat aanpassingen ingevoerd, maar op hoofdlijnen is er weinig veranderd:
leerlingen worden ingedeeld op leeftijd, de leerstof (het curriculum) staat centraal, leraren dragen hun kennis over, de leerling is de consument, er wordt vergelijkend getoetst, er wordt geen rekening gehouden met de verschillende talen en culturen van de thuissituatie, noch met de persoonlijkheid van de leerling. De gemiddelde leerling is de norm. Het systeem selecteert degenen met de hoogste cijfers; degenen met de laagste cijfers stromen af naar het
beroepsonderwijs, of zij haken af en blijven thuis zitten zonder startkwalificatie (drop-outs).

Het huidige onderwijs kent diverse knelpunten kent, zoals:

 • De kansenongelijkheid tussen kinderen met hoog en laag opgeleide ouders neemt alleen maar toe;
 • Ca. een kwart van de leerlingen van 15 jaar is laaggeletterd en niet voldoende leesvaardig om zich te redden in de maatschappij;
 • De bedoeling van Passend Onderwijs komt op veel scholen niet goed van de grond en van inclusief onderwijs evenmin.
 • Het leerstof jaarklassensysteem vraagt van de leerkracht een duizendpoot te zijn, zowel inhoudelijk als qua pedagogisch-didactisch en psychotherapeutische expertise. Er is nauwelijks taak- en functiedifferentiatie en het stressgevoel (lees: werkdruk) neemt toe.
 • Ca. 23% van de beginnende leraren valt uit in het eerste jaar dat ze gaan werken

Daarom trekken wij (TOO) hieruit de conclusie dat het noodzakelijk is om het onderwijs fundamenteel anders te organiseren. Ons experiment wil laten zien dat dit kan en hoe dat kan.

 

oktober 2023

Passend onderwijs, inclusief onderwijs, gelijke kansen, je hoort het overal.

Maar de vraag is hoe gaan we daar echt invulling aangeven?
Ieder kind is uniek, ieder kind verdient het om gezien te worden en de ruimte te krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

De komende tijd gaan we nieuwe activiteiten opzetten en de verbinding zoeken met andere vernieuwende denkers over onderwijs.
We zoeken enthousiaste onderwijsmensen die met ons de beweging verder willen uitbouwen.
Kan jij je vinden in onze ideeën over het belang van ontwikkelingsgericht onderwijs?

Kan/wil jij daar in iets betekenen en zou je dan ambassadeur willen worden van onze beweging? Meld je dan aan via onderstaande link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSgUMDNhipXsJJo_rn7dLyWe6Ik8BnPizG_zkm2Dk2UAWn7Q/viewform

of mail naar too.inclusief.onderwijs@gmail.com

 

29 augustus 2023

Over de wal, het kalf en de hele dwaling‘ / Jan Bransen

artikel in septembernummer (2023) van VTTA (“Van12tot18”) 

Jan Bransen schreef namens de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs een pleidooi voor de afschaffing van het leerstofjaarklassensysteem in het septembernummer van “Van12tot18”

Michiel Verbeek heeft als nieuw lid van de Raad van Advies (VTOO) ons ‘Manifest: het is de hoogste tijd voor ontwikkelingsgericht onderwijs‘ nieuw leven ingeblazen: het manifest heeft een dominante plek gekregen op zijn website in de rubriek berichten!

maart 2023

Petitie voor ÁNDER Onderwijs

Het is de hoogste tijd voor ÁNDER onderwijs, onderwijs dat ieder kind en iedere jongere aanspreekt: ontwikkelingsgerichtonderwijs dat niet gebaseerd is op het leerstofjaarklassensysteem.
Het is de hoogste tijd voor ÁNDER onderwijs, dat niet slechts genoten wordt, maar waarvan een ieder kan genieten!

Laat je hart voor onderwijs spreken, dat klopt!! Laten we daarom massaal onderstaande PETITIE tekenen en daarmee een niet te negeren signaal afgeven!!

WIJ ZIJN BEZORGD OVER HET HUIDIGE ONDERWIJS!

Wij zien

 • dat steeds meer leerlingen vastlopen en dreigen af te haken,
 • dat kansenongelijkheid en achterstanden alleen maar toenemen,
 • dat niet de leerling maar het lesboek centraal staat,
 • steeds meer stress bij leraren: 1 op de 3 leraren verlaat het onderwijs,
 • dat passend onderwijs in dit systeem niet werkt,
 • dat de kwaliteit van het onderwijs al jaren daalt.

WIJ WILLEN EEN ÁNDER ONDERWIJS, waarin:

 • de ontwikkeling van de leerling centraal staat, en niet de lesstof;
 • leerlingen zo veel mogelijk relationeel-autonoom gaan leren;
 • leraren hun leerlingen ontwikkelingsgericht begeleiden;
 • leerlingen worden uitgedaagd zich optimaal te ontwikkelen in een niet-onderbroken ontwikkelingsproces van 0 tot 18 jaar;
 • élke leerling élke dag met plezier naar school gaat.

Ondergetekenden maken zich ernstig zorgen over de inrichting van het huidige onderwijs.

Wij zijn, als ouder, leerling, leraar, leidinggevende, beleidsmaker, of hoe dan ook betrokken en willen dat het onderwijs fundamenteel verandert; dat het draait om de leerling, die zich relationeel-autonoom leert te ontwikkelen.

De leraar moet die ontwikkeling begeleiden en stimuleren. Het onderwijs moet geen drempels opwerpen in ontwikkeling van kinderen. Daarom bepleiten wij een doorlopende ontwikkelingslijn in het gehele funderende onderwijs, waarin kinderen ook samenwerken met anderen en waarin het onderwijs ánders wordt georganiseerd.

Wat is ontwikkelingsgericht onderwijs?

Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen verschillen. Kinderen zijn niet hetzelfde, leren niet hetzelfde en ontwikkelen zich niet op dezelfde manier. Ontwikkelingsgericht onderwijs is gebaseerd op deze verscheidenheid. Daarom wordt het onderwijsaanbod bepaald door de behoeften, de motivatie, het niveau, het tempo en het ontwikkelingspatroon van de leerling. Ontwikkelingsgericht onderwijs is zo ingericht, dat elke leerling zonder onderbreking zijn eigen ontwikkeling kan doorlopen, het leerstofjaarklassensysteem wordt doorbroken en zitten blijven wordt afgeschaft.

Het begrip ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs‘, zoals de Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) dit hanteert, wordt nader omschreven in het document: ‘Legitimering begrip Ontwikkelingsgericht Onderwijs (zie via https://www.taskforceoo.nl/).

Ondergetekenden roepen  besturen, schoolleiders en leraren op te onderzoeken hoe zij ontwikkelingsgericht onderwijs voor elk kind mogelijk kunnen maken.

 

ONDERTEKENING: https://www.petities.com/petitie_voor_ander_onderwijs

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs stimuleert leerlingen om steeds een stap verder te zetten in hun eigen ontwikkeling. Het gaat ervan uit dat ieder kind een eigen leerroute heeft. De ontwikkelvraag van het kind staat daarin centraal. Wat is het succes van ontwikkelingsgericht onderwijs? En hoe organiseer je dat? Speel jij een rol in het ontwikkelingsgericht onderwijs op jouw school? Doe mee aan de inspiratiebijeenkomst Ontwikkelingsgericht onderwijs en ontmoet collega’s van scholen uit basis- en voortgezet onderwijs. 

Wat kun je verwachten?

In deze inspiratiebijeenkomst laten collega’s van drie verschillende scholen zien hoe zij hun onderwijs steeds meer inrichten rondom de ontwikkeling van de leerling. Dat doen zij vanuit drie verschillende invalshoeken.

Mathijs Drummen is Agoriaans leider van Buurtcollege Agora Maas en Peel. Op deze school volgt iedere leerling zijn unieke leerpad, waarbij de overtuiging is dat iedereen van nature wil leren.

Dorien Stals is teamleider bij tienerschool SOOOL 10-14 en directieadviseur bij het Dendron College. SOOOL 10-14 is een vernieuwend onderwijsconcept waarin het draait om jezelf ontwikkelen, coaching op maat en ontdekken door te doen. Leerlingen volgen hierbij in hun eigen tempo een persoonlijke leerroute.

Marja in der Maur was directeur in het PO en is nu kwartiermaker en afdelingsleider van Onderwijs 10-14 Houten. Haar belangrijkste drijfveer is leerlingen kansen bieden en ze in hun kracht te zetten om zich te ontwikkelen. Onderwijs 10-14 Houten verzorgt onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar in een kleinschalige setting. Hun focus ligt hierbij op persoonlijke aandacht en is gericht op ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid. Daarbij wordt een deel van het onderwijs vakoverstijgend gegeven met behulp van het International Middle Years Curriculum.

*Geef bij je aanmelding vast aan welke vragen jij aan hen hebt! We sluiten de bijeenkomst af met praktische tips om het onderwijs van morgen meer ontwikkelingsgericht te maken.

Wat levert het op?

Na deze bijeenkomst ga je met frisse inspiratie, nieuwe contacten en tips en handvatten terug naar je eigen school om ontwikkelingsgericht onderwijs nog beter vorm te geven. Deze bijeenkomst biedt daarnaast de mogelijkheid om jouw vragen omtrent ontwikkelingsgericht onderwijs te stellen, en te sparren met collega’s uit de sector.

Voor wie?

Schoolleiders, leraren en OOP van basis- en voortgezet onderwijsscholen die zich bezighouden met ontwikkelingsgericht onderwijs met een doorlopende leerlijn/schoolloopbaan 0-18 jaar.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Waar en wanneer

Dinsdag 4 april 16.00-19.00 uur, inclusief maaltijd in het Crown Plaza hotel Hoog Catharijne in Utrecht.

Aanmelden

Meld je vóór 17 maart 2023 aan voor deze inspiratiebijeenkomst via het aanmeldformulier.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Voortgezet Leren organiseert deze inspiratiebijeenkomst samen met Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht onderwijs (TOO) vindt dat ieder kind ontwikkelingsgericht onderwijs verdient en dat het huidige systeem daarvoor onvoldoende ruimte biedt.

 

Als je na wilt denken over vormen van maatwerk voor leerlingen en met andere scholen wilt sparren over ontwikkelingsgericht onderwijs, in welke vorm dan ook, meld je dan aan voor het Informatie-netwerk-Ontwikkelingsgericht-onderwijs. Het wordt een boeiende zoektocht.

In dit netwerk gaan we met de deelnemende scholen aan de slag om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor ontwikkelingsgericht onderwijs. De insteek is hoe het onderwijs zonder jaarklassen vormgegeven kan worden. Het leernetwerk wordt georganiseerd door Voortgezet Leren, een programma van de VO-raad, in samenwerking met de Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Voor wie?
Iedereen binnen de school die zich bezighoudt met het realiseren van ontwikkelingsgericht onderwijs. Het heeft onze voorkeur als zich van 1 school 2 deelnemers aanmelden, waarvan 1 deelnemer invloed heeft op de visie en missie, beleid van de school.

Wanneer?
De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 oktober 2021 van 14.30-17.00 bij stadskasteel Oudaen in Utrecht. Vervolgbijeenkomsten worden in afstemming met de deelnemers gepland. We willen in ieder geval 4 keer bij elkaar komen (online of fysiek).

De kosten?
Deelname aan het leernetwerk is kosteloos.

Meedoen?
Meld je vóór 17 september aan voor dit leernetwerk. Na aanmelding neemt de procesbegeleider Dorien Sluijter en Jacqueline Blaak, o.a. secretaris van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, contact op voor een intake.

Vragen?
Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Willy de Heer, o.a. voorzitter van Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, schreef het boek: “Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden”. Het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van diverse wetenschapsdisciplines.

Kernvraag is: Hoe voorkom je dat deze leerlingen vastlopen?

Ingegaan wordt op de vragen: hoe herken en erken je de mogelijkheden en beperkingen van deze leerlingen en hoe kun je het onderwijs zo veranderen dat het hierop aansluit?

In het boek zijn concrete handreikingen opgenomen voor leraren in het po en vo om ook deze leerlingen “bij de les” te houden. Daarnaast zijn er verschillende casussen uitgewerkt, waarvan er vijf in meer detail worden besproken in audiobestanden. Ook zijn er op de Lannoo website verschillende bijlagen bij dit boek opgenomen. 

Een voorbeeld van een tip uit het boek: “Controleer of moeilijk en makkelijk lerenden jouw uitdrukking / spreekwoord / woordspeling begrijpen. Zij nemen uitingen vaak heel letterlijk als zij deze niet kennen.”

Voor een inkijkje in het boek: zie https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401478410.pdf?_ga=2.146492404.1165345304.1629701865-1757417212.1624536748

11 augustus 2021

Radio-uitzending (NPO Radio 1), waarin Frénk van der Linden aan Sjef Drummen o.a. zal vragen in de rol van minister van Onderwijs te treden. 

Op 11 augustus zal Frénk van der Linden op NPO Radio 1 om half 12 aan Sjef Drummen, o.a. vice-voorzitter van Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, vragen in de rol van minister van Onderwijs te treden. Sjef Drummen zal dan vooral de vraag beantwoorden hoe onderwijs eruit ziet als hij politiek verantwoordelijk zou zijn voor het beleidsterrein onderwijs in Nederland.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt, zo laat de Rijksoverheid ons weten, aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW werkt voor leerlingen, studenten en hun ouders, maar ook voor kunstenaars en museumbezoekers. Voor onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. En voor wetenschappelijk onderzoekers en medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Gedurende de uitzending zal Sjef volgens eigen zeggen een “OPLOSSING!” geven voor het beleidsterrein onderwijs.

Onderwijspionier Sjef Drummen: “schaf leerniveaus en eindexamens af” te beluisteren via: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/1-op-1/3123e81f-850e-4a91-8242-4daf5e552c23/2021-08-11-onderwijspionier-sjef-drummen-schaf-leerniveaus-en-eindexamens-af

Achtergrondartikel: https://www.nporadio1.nl/nieuws/achtergrond/fcc8228c-0e6f-486d-9261-bfb27f7dbde9/onderwijs-innovator-sjef-drummen-schaf-het-eindexamen-en-de-leerniveaus-af

 

30 juni 2021

Gezamenlijk oproep  tot onderwijs voor àlle kinderen.
Brief aan leden van Staten-Generaal

Alle ondertekenende organisaties:
Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Voorzitter, W. de Heer / Vice-voorzitter, J. Bransen / Secretaris, J. Blaak / Penningmeester, C.J.P. van de Sande

mede namens:
AABBC, Adviseur begeleiding, A. Atsma-Hiemstra
A Tempo, Coach/Begeleider van hoogbegaafde kinderen en adolescenten, S. Hoving-Huizing
Belangengroep Onderwijsaffaire, Teamleden Onderwijsaffaire, J. Rhode Luchtmeijer & P. de Blok van Gurp
Belangenvereniging SOOON, Voorzitter, K. Huizing
De Eigen Weg Wijzer!, Hoogbegaafdheidsspecialist/docent, E. Bergsma-Bijmold
De Internet School / Ondivera, Onderwijskundig ICT adviseur, M. Timmermans
De Neerakker | SPOLT, Directeur, R. Aspers
Empowering Parenting, Oprichter, N. Prota
Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong, Eigenaar/ trainer/ coach, F. Cattenstart
Flex-Onderwijs, Initiatiefnemer en eigenaar, J.W. Duim
Groene Hart Praktijkschool, Directeur (tot 31-7-2021), W. van Ouwerkerk
Groevenbeek College Ermelo, Docent en decaan, M. Schenk
Ikbenhoogbegaafd.nl, Website eigenaar, W. Wind
Innovatiebrigade Anders leren, anders organiseren, Schoolbegeleiding en Innovatiebrigadelid, E. Marwitz
Instelling voor vervolgonderwijs, Rector/bestuurder, B. Drop
IQwise, Kinder- en jeugdpsychiater, E. Roelfsema
Kids4ward, Directeur / Onderwijskundige, Ch. Voorpostel
Kinderrechtencollectief, Voorzitter, H. Sahin
Koepel Hoogbegaafdheid, Voorzitter, J. Dijkstra
Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid, Secretaris, E. RoelfsemaLeerLust, Directeur/eigenaar, J. van Mil
Maf4you, Eigenaar, M. Nobels
Meesterwerk Podcast, Directeur, J.J. Hubeek
Mevolution, Directeur, T. Oosterhuis
œ Operation Education, Founder, C. Boonstra & C. de Graaf Bierbrauwer
Oudervereniging Balans, Woordvoerder, J. Luijckx
Plan B, Sociocratische school, Docent en eigenaar, D. Joynes
Qworzo, Directeur, S. Duut
School2company, Eigenaar, R. Smeets
Spel en Co., Eigenaar, K. van Hoekelen
SPOLT, Meerscholen directeur, R. Steeghs & Schoolleider, R. Blommers
Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden, Secretaris, L. Bosman
Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs, Secretaris, S. Keijsers, Bestuurslid, L. Colaris & N. van Aar
Stichting LeesRijk i.o., Uitgever, W. Bakker
Stichting Mama Vita, Coördinator, C. Nouris
Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier, Voorzitter College van Bestuur, G. Zeeger,
VisieV, Adviseur, H. Rens
VO De Vallei, Schoolleider, P. Fokkelman
WijsSein, Directeur-eigenaar / specialist hoogbegaafdheid, S. Morbé

tot 23 juni 2021

Joint Battle Plan Onderwijs: oproep tot ondertekening via antwoordformulier

Enige tijd geleden heeft de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs de eer gehad haar boek “Onderwijs na COVID-19” aan te mogen bieden aan prinses Laurentien. In de bijeenkomst die wij gezamenlijk met Number 5 Foundation hebben georganiseerd is het plan ontstaan om een Joint Battle Plan op te stellen. De bedoeling is om dit Plan voor te leggen aan verschillende partijen en organisaties met de vraag of zij dit onderschrijven.
Zo ja, dan willen wij de naam van de organisatie en de contactpersoon hieronder vermelden en het Joint Battle Plan Onderwijs naar de leden van de 1e en 2e Kamer te sturen. Door op deze wijze onze krachten te bundelen, willen wij de oproep aan de politiek (1e en 2e Kamer) om verandering in het onderwijs aan te brengen versterken.

Graag vragen wij u uiterlijk 23 juni a.s. het antwoordformulier in te vullen, waarin u kunt aangeven of u de brief met als onderwerp Joint Battle Plan Onderwijs aan de leden van de Staten-Generaal mede wilt ondertekenen of niet.

Bij medeondertekening, vragen wij ook het mailadres waarnaar wij een afschrift van de brief met alle ondertekenaars kunnen zenden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mailen naar info@taskforceoo.nl.

Mocht u andere geïnteresseerden weten, voelt u zich dan vrij om deze mail te delen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) wil meer bekendheid geven aan haar onderwijsidealen en hiervoor een groter draagvlak creëren. TOO (www.taskforceoo.nl) wil eenieder meenemen in haar overwegingen op weg naar een andere onderwijswerkelijkheid.

Ter concretisering van onze onderwijsidealen gaan we in het tweeluik “loslaten van het leerstofjaarklassensysteem door ontwikkelingsgericht onderwijs” in gesprek met ervaringsdeskundigen. Met voorbeelden uit de praktijk vertellen zij hoe ontwikkelingsgericht onderwijs eruit kan zien.

In deel I (25 mei 2021) bracht een viertal sprekers praktijkvoorbeelden van een vloeiende overgang van PO naar VO. De uitzending kan worden teruggekeken via https://www.youtube.com/watch?v=Gh1EymTfGE8.

Op 22 juni 2021, van 20.00 tot 21.00, zal in het 2e deel van het tweeluik met als titel “Ontschotten van het onderwijs doe je zo!” de nadruk komen te liggen op het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem. Deze vier sprekers zullen hun praktijkervaringen hierover met ons delen:

 • Janicka Cohen: Coach en trainer voor onderwijsprofessionals in het PO, VO & SO, toegepast ontwikkelingspsycholoog, initiatiefnemer voor de oprichting van een nieuwe 0-14 school in Leeuwarden
 • Roland Franken: VO-expert (was werkzaam als docent, decaan, schoolleider en onderwijsadviseur) en bundelde kennis, ervaring en voortschrijdend inzicht in zijn nota “VO op Niveau”. Hij bepleit het afschaffen van de brugklas, doubleren en zakken.
 • Stefanie Langelaar-van Loon: Initiatiefnemer, directeur-bestuurder, coach leer- en ontwikkelcommunity Klein Rotterdam met Agoraonderwijs
 • Joost van Oort: Coach en vakexpert geschiedenis op Agora Roermond en Nijmegen

Host: Catherine Schuurman is onderwijsondernemer, hoofdredacteur, voormalig docent geschiedenis en schoolleider VO en lid werkgroep PR/communicatie TOO

Meer informatie over aanmelden voor de uitzendingen:

De organisatie heet U van harte welkom!

Organisatie: Werkgroep PR/communicatie TOO (Esther Bergsma-Bijmold, Kees van de Sande, Catherine Schuurman) in samenwerking met Humanity Rising Nederland. Technisch support: Emiel Vlug

Uitzending kan worden teruggekeken via: YouTube

Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) wil (meer) bekendheid geven aan haar onderwijsidealen en hiervoor een (groter) draagvlak creëren. TOO (www.taskforceoo.nl) wil eenieder meenemen in haar overwegingen op weg naar een andere onderwijswerkelijkheid

Ter concretisering van onze onderwijsidealen gaan we in het tweeluik “loslaten van het leerstofjaarklassensysteem door ontwikkelingsgericht onderwijs” in gesprek met ervaringsdeskundigen. Met voorbeelden uit de praktijk vertellen zij hoe ontwikkelingsgericht onderwijs eruit kan zien.

Deel I gaat over hoe de overbrugging PO-VO wordt vormgegeven.
In deel II “Ontschotten van het onderwijs kun je zo doen!” op 22 juni, komen voorbeelden van scholen aan bod, die het leerstofjaarklassensysteem hebben losgelaten.

Deel I: Vloeiend van PO naar VO, een grote sprong door kleine stappen – 25 mei 2021

Op 25 mei 2021, van 20:00 uur tot 21:00 uur, zal een viertal sprekers aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden van een vloeiende overgang van PO naar VO ons o.a. laten zien hoe een dag op een tienerschool of in een dakpanklas eruitziet.

Een vloeiende overgang van PO naar VO wordt in de praktijk gebracht bij:

 • Spring High in Amsterdam Nieuw West: In plaats van een ‘harde’ overgang van de basis- naar de middelbare school zijn hier doorlopende leerlijnen, zowel pedagogisch-didactisch als vakinhoudelijk, en volgen leerlingen van eindgroepen van het basisonderwijs en beginklassen van het voortgezet onderwijs (10-16 jaar) samen onderwijs in één gebouw (https://www.springhigh.nl/home/).
 • Tienerschool (10-14) in Sneek: De school werkt volgens een ontwikkelingscirkel waarin de creatieve, de wetenschappelijke, de communicatieve, de persoonlijke en de maatschappelijke wereld, centraal staan. De leerlingen mogen op school experimenteren en worden actief begeleid als ze keuzes moeten maken. Samen met kind (en ouders) wordt gekeken welk vervolgonderwijs wenselijk en passend is (https://www.tienerschoolsneek.nl/).
 • Scholen in De Liemers (Gelderland): Samenwerking tussen basisscholen, Integrale Kind(eropvang) Centra (IKC’s) en het voortgezet onderwijs. Gericht op ontwikkelingsgericht onderwijs van 0 tot 18 jaar is in gezamenlijkheid van personeel, ouders en leerlingen een visie ontwikkeld, waarbij leerlingen gezien worden en onderwijs krijgen in adequate leeromgevingen: Het Liemers Lijstje (https://liemerslijstje.nl/over-ll/wat-is-het-liemers-lijstje/)

Geplande sprekers:

 • Karin Foidl is op Spring High werkzaam als docent Engels en Duits in de onder- en bovenbouw. Ze werkt samen met alle collega’s aan de ontwikkeling van de school. Gezamenlijk is een doorlopende leerlijn gecreëerd met behulp van leerdoelkaarten.
 • Jildou Dooper noemt zichzelf onderwijsondernemer, vormt mede Stichting Nieuw Onderwijs en wordt als scrumcoach en onderwijsontwikkelaar enthousiast van het ontwerpen van écht ander onderwijs, bv. in de expeditie Tienerschool.
 • Neelke Plaisier was elf jaar als leerkracht werkzaam op Spring High en is nu neergestreken in Arnhem, waar ze haar bijdrage wil leveren aan ontwikkelingsgericht onderwijs.
 • Eric Robbers is directeur onderwijsprojecten bij het Candea College en geeft leiding aan de betekenisvolle en vooral praktische uitvoering van ontwikkelingsgericht onderwijs van 0 tot 18 jaar in de Liemers. Zijn proefschrift (2017) ging over hoe leerlingen in de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs denken over hun eigen leren.

Host: Catherine Schuurman is onderwijsondernemer, voormalig docenten schoolleider VO, hoofdredacteur lesmethode geschiedenis en lid werkgroep PR/communicatie TOO

Meer informatie over aanmelden voor de uitzendingen:
– Je kan via deze link deelnemen aan de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84002600343
– Of kijk mee met de livestream via ons YouTube kanaal: https://youtube.com/channel/UCHCXi_gJBnJLmYY7CwKFOpA

De organisatie heet U van harte welkom!

Organisatie: Werkgroep PR/communicatie TOO (Esther Bergsma-Bijmold, Kees van de Sande, Catherine Schuurman) in samenwerking met Humanity Rising Nederland. Technisch support: Emiel Vlug

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube

Voor de leergang “Toekomstgericht onderwijs’ van Dyade Academy zullen Sjef Drummen en Jan Bransen, beiden o.a. vice-voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), modules verzorgen verdeeld over 3 dagen met elke dag een eigen leidraad:

 • Dag 1: de toekomst van het onderwijs, 
 • Dag 2: de school en het leren van de toekomst,
 • Dag 3: toekomstbestendig onderwijs in de praktijk

Sjef Drummen zal de aftrap voor de leergang verrichten met aandacht voor de toekomst van het onderwijs, van theorie naar praktijk en de rode draad daarbij. Ook zal hij tijdens modules ingaan op ‘innovatief onderwijs’, ‘de innovatieve school’ en ‘leerlingen ongelijk behandelen’.
Jan Bransen zal aandacht besteden aan ‘ander onderwijs’.

Elke 4e dinsdag van de maand wil Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) (meer) bekendheid geven aan haar onderwijsidealen en hiervoor een (groter) draagvlak creëren. Het doel van TOO (www.taskforceoo.nl) is het motiveren en mobiliseren van de politiek, het onderwijs en de samenleving om haar onderwijswerkelijkheid in beeld te brengen en in verbinding met de betrokkenen bij het onderwijs (wie is dat niet?) te realiseren.
TOO wil eenieder meenemen in haar overwegingen en voorstellen op weg naar een andere onderwijswerkelijkheid.

Op 23 februari zullen Adrienne van Pelt, o.a. lid Raad van Advies TOO/kernlid Schoolleiders van de Toekomst, en Roy Palmen, o.a. lid van Raad van Advies TOO/ voorzitter cvb van Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken samen met genodigde sprekers en U het gesprek aangaan over verschijningsvormen van een ontwikkelingsgerichte onderwijswerkelijkheid en de kansen en valkuilen bij het realiseren ervan.

Typische fenomenen uit het bestaande onderwijssysteem en nu actueel in het nieuws zijn: ‘zittenblijven’ en het ‘oplopen van leerachterstand’. Op 23 februari willen wij ons verdiepen in deze thema’s en met U op zoek gaan naar verschijningsvormen van een ontwikkelingsgerichte onderwijswerkelijkheid zonder ‘zittenblijven’ en ‘leerachterstanden’.

Als leidraad voor het gesprek kunnen volgende vragen gebruikt worden:
• Wat is er nodig om kinderen gemotiveerd te laten zijn om onderwijs te volgen?
• Wat is er nodig voor om kinderen zich staande te laten houden in een zich snel veranderende maatschappij, zodat ze ook het gevoel krijgen dat wat er op school gebeurt relevant is?
• Wat is er nodig om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen?

Aanvullende praktische vragen kunnen zijn:
• Hoe kan onderwijs anders georganiseerd kan worden?
• Hoe start je met het realiseren van ander onderwijs?
• Waar loop je tijdens het proces van verandering tegenaan?
• Waar liggen kansen?
• Welke problemen kunnen ontstaan bij het realiseren ervan en welke oplossingen zijn hiervoor mogelijk?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube

9 februari 2021

De tafel van Onderwijs

Nu de scholen geleidelijk weer open gaan zullen tijdens een virtuele onderwijstafel o.a Fleur de Veth en Sietske te Gronde (beiden o.a. lid van de Adviesraad van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs) in gesprek gaan over ‘achterstanden’, het stoppen met toetsen en/of het (eenmalig) afschaffen van examens?

Vragen die aan bod komen:

 • Hoe gaan we om met het feit dat het maatschappelijke debat lijkt te polariseren?
 • Wat staat ons in het onderwijs te doen op de korte en de langere termijn?
 • Welke keuzes moeten we (durven) maken?
 • Wat is eigenlijk de rol en de verantwoordelijkheid die onderwijspartners daarin zelf kunnen en/of moeten nemen?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube

3 februari 2021

Het Onderwijsgesprek | Onderwijs na Covid-19

De onzekerheid van morgen is de kracht van alle groei

In een speciale online editie van Het Onderwijsgesprek zal Sjef Dummen, o.a. vice-voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, in gesprek gaan met onderwijsprofessionals en mensen thuis over de toekomst van het onderwijs.

Spreker Sjef Drummen duikt samen met de kijkers aan de hand van stellingen in de ideale leeromgeving voor kinderen. Aan bod komen deze editie van Het Onderwijsgesprek de 10 geboden van het 21e eeuwse leren, de praktijk van het Agora onderwijs en het verschil tussen de rol van coach en leraar.

Een panel van Achterhoekse onderwijsprofessionals mengt zich in de discussie en brengt de consequenties voor de dagelijkse praktijk in het onderwijs in kaart. Ook de kijkers, die zich gratis kunnen aanmelden via info@amphion.nlworden actief betrokken bij het gesprek. De livestream is te volgen op www.amphion.nl/onderwijsgesprek.

Uitzending kan worden teruggekeken via Vimeo

 

26 januari 2021

Zoeken naar een andere onderwijswerkelijkheid

Niet zozeer onderwijs genieten, maar genieten van het onderwijs!

Vanaf 26 januari 2021 wil Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) elke 4e dinsdag van de maand (meer) bekendheid geven aan haar onderwijsidealen en hiervoor een (groter) draagvlak creëren. Het doel van TOO (www.taskforceoo.nl) is het motiveren en mobiliseren van de politiek, het onderwijs en de samenleving om haar onderwijswerkelijkheid in beeld te brengen en in verbinding met de betrokkenen bij het onderwijs (wie is dat niet?) te realiseren.

In de onderwijswerkelijkheid van TOO staat het kind centraal, het systeem in dienst van de ontwikkeling van het kind. Om recht te doen aan ieder kind acht Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel noodzakelijk: het Nederlandse onderwijsbestel moet op de schop. In haar boek ‘Onderwijs na COVID-19’ verantwoordt TOO ideeën en scenario’s voor een heel andere onderwijswerkelijkheid.

Na een inleiding over onze onderwijsidealen door Sjef Drummen, o.a. vice-voorzitter van TOO, en Jan Bransen, o.a. vice-voorzitter van TOO,  willen wij met genodigde sprekers en deelnemers het gesprek aangaan over deze idealen.

Op 26 januari a.s. gaan we op zoek naar een andere onderwijswerkelijkheid.

 • Hoe ziet die werkelijkheid eruit? / Welk beeld hebben we hierbij?
 • Welke problemen kunnen ontstaan bij het realiseren ervan én welke oplossingen zijn hiervoor mogelijk?
 • Welke rol hebben opleidingen en leerlingen hierin?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube

In een interactieve online sessie (van 15.45 tot 17.00 uur) zullen Jacqueline Blaak en Willy de Heer, respectievelijk secretaris en voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), verwoorden hoe TOO denkt verandering in het huidig onderwijs aan te pakken. Deze hoofdvraag met als uitgangspunt ‘Verbondenheid en Vertrouwen’ zal worden opgedeeld in o.a. de volgende subvragen:

 • Hoe krijg je meer betrokkenheid en minder weerstand bij veranderingen van leerstofgericht naar ontwikkelingsgericht onderwijs?
 • Wat is een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel?
 • Wat betekent een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel voor de rol al leerkracht?
 • Wat betekent COVID-19 in het transitieproces van het huidige onderwijsstelsel naar een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel, zoals het TOO voorstaat? 

Deze online sessie vervangt de door coronamaatregelen afgelaste sessie, die in fysieke vorm tijdens de Nacht van de Leraar (7 oktober 2020) was ingepland.

Machiel Karels, o.a. lid voortrekkersgroep (Raad van Advies) Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), zal in een uitzending van Humanity Rising Nederland spreken over: ‘innoveren in het onderwijs: hier moet je op letten…
De uitzending zal in het teken staan van de vraag 
‘hoe start je iets nieuws in onderwijs?’ en gesproken zal worden over nieuwe initiatieven die in het funderend onderwijs ontstaan en wat dit vraagt.

Machiel Karels zal aanbevelingen geven voor een zorgvuldig verandertraject naar een toekomstbestendig onderwijs:

 • waar begin je?
 • hoe zorg je er voor dat de onderwijsinnovatie succesvol verloopt?

Fleur de Veth, o.a. lid voortrekkersgroep (Raad van Advies) Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), krijgt van Humanity Rising Nederland de gelegenheid te spreken over het burgerinitiatief, dat ze samen met Jenny Phan heeft opgestart om nut en noodzaak van het centraal examen ter discussie te stellen en daarvoor aandacht te vragen in de politiek via een petitie.
In een dialoog met o.a. Adrienne van Pelt, ook o.a. lid van voortrekkersgroep TOO, zullen de volgende vragen centraal staan:

 • Wat is het nut van het Centraal Examen?
 • Hoe staat het ervoor met de maatwerkdiploma’s?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Tijdens deze editie zal Jan Bransen, o.a. vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), de keynote en een verdiepende sessie over ‘leiding geven aan leren’ verzorgen. 

Aan de hand van de vraag “Leiding geven aan je ademhaling?” zal Jan Bransen in zijn keynote de deelnemers meenemen in zijn verkenning hoe leiding te geven aan leren. Een tipje van zijn sluier: hij stelt dat ‘leren net zo alledaags en vanzelfsprekend is als ademhalen’ en dat ‘je leiding geeft aan leren op dezelfde manier waarop je les geeft’.
In een verdiepende sessie kan hierover een gesprek gevoerd worden met als inleidende vragen: Is leren wel zo vanzelfsprekend? Welke visie op onderwijs, op leren en op leidinggeven ondersteunt het betoog uit de keynote? En hoe houdbaar is die visie eigenlijk?

De keynote is terug te kijken op YouTube via een blog van Jan Bransen en/of via de website van ‘Voortgezet Leren’.  In de volgende documenten worden de presentaties van Jan Bransen weergegeven:

Tijdens de online-studiemiddag zal inzicht verkregen worden in de transformatie van leraar naar ‘onderwijscoach’.
Na de pauze van deze studiemiddag (van 16.45 tot 17.45 uur) zal Sjef Drummen, o.a. vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), je deelgenoot maken van een geheel andere leerbenadering, die zal leiden tot ontwikkelingsgericht onderwijs. Aandachtspunten hierbij:

 • Onderwijs beter laten aansluiten op maatschappelijke behoefte
 • Denkproces voor een geheel andere benadering van leren
 • Geen schoolvakken, geen curriculum, geen huiswerk, geen zittenblijvers, geen schoolboeken
 • De ideale leeromgeving

 

Deze hele week staat Humanity Rising Nederland in het teken van Onderwijsvernieuwing in Tijden van Verandering.

Sjef Drummen, o.a. onderwijskunstenaar, mede-oprichter van het Agora Onderwijs èn vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), zal tijdens deze uitzending zijn visie uitspreken over Onderwijs in Transitie.
Gratis aanmelden (voor Zoom), actief deelnemen en meekijken is mogelijk via de link: https://ubiverse.org/events/humanity-rising-nederland-dag-13.

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Deze hele week staat Humanity Rising Nederland in het teken van Onderwijsvernieuwing in Tijden van Verandering.

Een podium is gegeven aan Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO): Willy de Heer zal in het kader van ‘Onderwijs in Transitie’ deelnemen aan een webinar met als onderwerp: De toekomst van ons onderwijs ->ontwikkelingsgericht onderwijs.
Gratis aanmelden (voor Zoom), actief deelnemen en meekijken is mogelijk via de link: https://ubiverse.org/events/humanity-rising-nederland-dag-12.

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Op deze bijeenkomst zou de publiekelijke aftrap worden gegeven van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) met de workshops:

 • ‘Hoe pak je verandering aan in het huidige onderwijs’ (Jacqueline Blaak, Willy de Heer)
 • ‘Verbondenheid en vertrouwen als basis voor optimale ontwikkeling’ (Esther Bergsma-Bijmold, Willy de Heer)

Omdat de organisatie vanwege de nieuwe coronamaatregelen heeft besloten om de Nacht van de Leraar in fysieke vorm af te lassen zullen deze workshops online worden gegeven op 26-11-2020 van 16-17 uur.

Evelien Ketelaar en Fleur de Veth spreken op dit Kennisfestival. Beiden zijn verbonden aan Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Fleur de Veth pleit voor “Weg met het examen” en gaat in debat over vernieuwing in het onderwijs. (Deze lezing is geannuleerd)
“Onderwijs van morgen start nu!” is het onderwerp dat Evelien Ketelaar in een Break Out Team sessie aan de orde stelt.

Aftermovie ‘Het grootste kennisfestival 2020’:
https://www.hetgrootstekennisfestival.nl/festival/deventer/aftermovie-het-grootste-kennisfestival-2020/