Agenda / TOO in het nieuws

 

Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) wil (meer) bekendheid geven aan haar onderwijsidealen en hiervoor een (groter) draagvlak creëren. TOO (www.taskforceoo.nl) wil eenieder meenemen in haar overwegingen op weg naar een andere onderwijswerkelijkheid

Ter concretisering van onze onderwijsidealen gaan we in het tweeluik “loslaten van het leerstofjaarklassensysteem door ontwikkelingsgericht onderwijs” in gesprek met ervaringsdeskundigen. Met voorbeelden uit de praktijk vertellen zij hoe ontwikkelingsgericht onderwijs eruit kan zien.

Deel I gaat over hoe de overbrugging PO-VO wordt vormgegeven.
In deel II “Ontschotten van het onderwijs kun je zo doen!” op 22 juni, komen voorbeelden van scholen aan bod, die het leerstofjaarklassensysteem hebben losgelaten.

Deel I: Vloeiend van PO naar VO, een grote sprong door kleine stappen – 25 mei 2021

Op 25 mei 2021, van 20:00 uur tot 21:00 uur, zal een viertal sprekers aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden van een vloeiende overgang van PO naar VO ons o.a. laten zien hoe een dag op een tienerschool of in een dakpanklas eruitziet.

Een vloeiende overgang van PO naar VO wordt in de praktijk gebracht bij:

 • Spring High in Amsterdam Nieuw West: In plaats van een ‘harde’ overgang van de basis- naar de middelbare school zijn hier doorlopende leerlijnen, zowel pedagogisch-didactisch als vakinhoudelijk, en volgen leerlingen van eindgroepen van het basisonderwijs en beginklassen van het voortgezet onderwijs (10-16 jaar) samen onderwijs in één gebouw (https://www.springhigh.nl/home/).
 • Tienerschool (10-14) in Sneek: De school werkt volgens een ontwikkelingscirkel waarin de creatieve, de wetenschappelijke, de communicatieve, de persoonlijke en de maatschappelijke wereld, centraal staan. De leerlingen mogen op school experimenteren en worden actief begeleid als ze keuzes moeten maken. Samen met kind (en ouders) wordt gekeken welk vervolgonderwijs wenselijk en passend is (https://www.tienerschoolsneek.nl/).
 • Scholen in De Liemers (Gelderland): Samenwerking tussen basisscholen, Integrale Kind(eropvang) Centra (IKC’s) en het voortgezet onderwijs. Gericht op ontwikkelingsgericht onderwijs van 0 tot 18 jaar is in gezamenlijkheid van personeel, ouders en leerlingen een visie ontwikkeld, waarbij leerlingen gezien worden en onderwijs krijgen in adequate leeromgevingen: Het Liemers Lijstje (https://liemerslijstje.nl/over-ll/wat-is-het-liemers-lijstje/)

Geplande sprekers:

 • Karin Foidl is op Spring High werkzaam als docent Engels en Duits in de onder- en bovenbouw. Ze werkt samen met alle collega’s aan de ontwikkeling van de school. Gezamenlijk is een doorlopende leerlijn gecreëerd met behulp van leerdoelkaarten.
 • Jildou Dooper noemt zichzelf onderwijsondernemer, vormt mede Stichting Nieuw Onderwijs en wordt als scrumcoach en onderwijsontwikkelaar enthousiast van het ontwerpen van écht ander onderwijs, bv. in de expeditie Tienerschool.
 • Neelke Plaisier was elf jaar als leerkracht werkzaam op Spring High en is nu neergestreken in Arnhem, waar ze haar bijdrage wil leveren aan ontwikkelingsgericht onderwijs.
 • Eric Robbers is directeur onderwijsprojecten bij het Candea College en geeft leiding aan de betekenisvolle en vooral praktische uitvoering van ontwikkelingsgericht onderwijs van 0 tot 18 jaar in de Liemers. Zijn proefschrift (2017) ging over hoe leerlingen in de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs denken over hun eigen leren.

Host: Catherine Schuurman is onderwijsondernemer, voormalig docenten schoolleider VO, hoofdredacteur lesmethode geschiedenis en lid werkgroep PR/communicatie TOO

Meer informatie over aanmelden voor de uitzendingen:
– Je kan via deze link deelnemen aan de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84002600343
– Of kijk mee met de livestream via ons YouTube kanaal: https://youtube.com/channel/UCHCXi_gJBnJLmYY7CwKFOpA

De organisatie heet U van harte welkom!

Organisatie: Werkgroep PR/communicatie TOO (Esther Bergsma-Bijmold, Kees van de Sande, Catherine Schuurman) in samenwerking met Humanity Rising Nederland. Technisch support: Emiel Vlug

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube

Voor de leergang “Toekomstgericht onderwijs’ van Dyade Academy zullen Sjef Drummen en Jan Bransen, beiden o.a. vice-voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), modules verzorgen verdeeld over 3 dagen met elke dag een eigen leidraad:

 • Dag 1: de toekomst van het onderwijs, 
 • Dag 2: de school en het leren van de toekomst,
 • Dag 3: toekomstbestendig onderwijs in de praktijk

Sjef Drummen zal de aftrap voor de leergang verrichten met aandacht voor de toekomst van het onderwijs, van theorie naar praktijk en de rode draad daarbij. Ook zal hij tijdens modules ingaan op ‘innovatief onderwijs’, ‘de innovatieve school’ en ‘leerlingen ongelijk behandelen’.
Jan Bransen zal aandacht besteden aan ‘ander onderwijs’.

Elke 4e dinsdag van de maand wil Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) (meer) bekendheid geven aan haar onderwijsidealen en hiervoor een (groter) draagvlak creëren. Het doel van TOO (www.taskforceoo.nl) is het motiveren en mobiliseren van de politiek, het onderwijs en de samenleving om haar onderwijswerkelijkheid in beeld te brengen en in verbinding met de betrokkenen bij het onderwijs (wie is dat niet?) te realiseren.
TOO wil eenieder meenemen in haar overwegingen en voorstellen op weg naar een andere onderwijswerkelijkheid.

Op 23 februari zullen Adrienne van Pelt, o.a. lid Raad van Advies TOO/kernlid Schoolleiders van de Toekomst, en Roy Palmen, o.a. lid van Raad van Advies TOO/ voorzitter cvb van Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken samen met genodigde sprekers en U het gesprek aangaan over verschijningsvormen van een ontwikkelingsgerichte onderwijswerkelijkheid en de kansen en valkuilen bij het realiseren ervan.

Typische fenomenen uit het bestaande onderwijssysteem en nu actueel in het nieuws zijn: ‘zittenblijven’ en het ‘oplopen van leerachterstand’. Op 23 februari willen wij ons verdiepen in deze thema’s en met U op zoek gaan naar verschijningsvormen van een ontwikkelingsgerichte onderwijswerkelijkheid zonder ‘zittenblijven’ en ‘leerachterstanden’.

Als leidraad voor het gesprek kunnen volgende vragen gebruikt worden:
• Wat is er nodig om kinderen gemotiveerd te laten zijn om onderwijs te volgen?
• Wat is er nodig voor om kinderen zich staande te laten houden in een zich snel veranderende maatschappij, zodat ze ook het gevoel krijgen dat wat er op school gebeurt relevant is?
• Wat is er nodig om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen?

Aanvullende praktische vragen kunnen zijn:
• Hoe kan onderwijs anders georganiseerd kan worden?
• Hoe start je met het realiseren van ander onderwijs?
• Waar loop je tijdens het proces van verandering tegenaan?
• Waar liggen kansen?
• Welke problemen kunnen ontstaan bij het realiseren ervan en welke oplossingen zijn hiervoor mogelijk?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube

9 februari 2021

De tafel van Onderwijs

Nu de scholen geleidelijk weer open gaan zullen tijdens een virtuele onderwijstafel o.a Fleur de Veth en Sietske te Gronde (beiden o.a. lid van de Adviesraad van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs) in gesprek gaan over ‘achterstanden’, het stoppen met toetsen en/of het (eenmalig) afschaffen van examens?

Vragen die aan bod komen:

 • Hoe gaan we om met het feit dat het maatschappelijke debat lijkt te polariseren?
 • Wat staat ons in het onderwijs te doen op de korte en de langere termijn?
 • Welke keuzes moeten we (durven) maken?
 • Wat is eigenlijk de rol en de verantwoordelijkheid die onderwijspartners daarin zelf kunnen en/of moeten nemen?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube

3 februari 2021

Het Onderwijsgesprek | Onderwijs na Covid-19

De onzekerheid van morgen is de kracht van alle groei

In een speciale online editie van Het Onderwijsgesprek zal Sjef Dummen, o.a. vice-voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, in gesprek gaan met onderwijsprofessionals en mensen thuis over de toekomst van het onderwijs.

Spreker Sjef Drummen duikt samen met de kijkers aan de hand van stellingen in de ideale leeromgeving voor kinderen. Aan bod komen deze editie van Het Onderwijsgesprek de 10 geboden van het 21e eeuwse leren, de praktijk van het Agora onderwijs en het verschil tussen de rol van coach en leraar.

Een panel van Achterhoekse onderwijsprofessionals mengt zich in de discussie en brengt de consequenties voor de dagelijkse praktijk in het onderwijs in kaart. Ook de kijkers, die zich gratis kunnen aanmelden via info@amphion.nlworden actief betrokken bij het gesprek. De livestream is te volgen op www.amphion.nl/onderwijsgesprek.

Uitzending kan worden teruggekeken via Vimeo

 

26 januari 2021

Zoeken naar een andere onderwijswerkelijkheid

Niet zozeer onderwijs genieten, maar genieten van het onderwijs!

Vanaf 26 januari 2021 wil Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) elke 4e dinsdag van de maand (meer) bekendheid geven aan haar onderwijsidealen en hiervoor een (groter) draagvlak creëren. Het doel van TOO (www.taskforceoo.nl) is het motiveren en mobiliseren van de politiek, het onderwijs en de samenleving om haar onderwijswerkelijkheid in beeld te brengen en in verbinding met de betrokkenen bij het onderwijs (wie is dat niet?) te realiseren.

In de onderwijswerkelijkheid van TOO staat het kind centraal, het systeem in dienst van de ontwikkeling van het kind. Om recht te doen aan ieder kind acht Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel noodzakelijk: het Nederlandse onderwijsbestel moet op de schop. In haar boek ‘Onderwijs na COVID-19’ verantwoordt TOO ideeën en scenario’s voor een heel andere onderwijswerkelijkheid.

Na een inleiding over onze onderwijsidealen door Sjef Drummen, o.a. vice-voorzitter van TOO, en Jan Bransen, o.a. vice-voorzitter van TOO,  willen wij met genodigde sprekers en deelnemers het gesprek aangaan over deze idealen.

Op 26 januari a.s. gaan we op zoek naar een andere onderwijswerkelijkheid.

 • Hoe ziet die werkelijkheid eruit? / Welk beeld hebben we hierbij?
 • Welke problemen kunnen ontstaan bij het realiseren ervan én welke oplossingen zijn hiervoor mogelijk?
 • Welke rol hebben opleidingen en leerlingen hierin?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube

In een interactieve online sessie (van 15.45 tot 17.00 uur) zullen Jacqueline Blaak en Willy de Heer, respectievelijk secretaris en voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), verwoorden hoe TOO denkt verandering in het huidig onderwijs aan te pakken. Deze hoofdvraag met als uitgangspunt ‘Verbondenheid en Vertrouwen’ zal worden opgedeeld in o.a. de volgende subvragen:

 • Hoe krijg je meer betrokkenheid en minder weerstand bij veranderingen van leerstofgericht naar ontwikkelingsgericht onderwijs?
 • Wat is een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel?
 • Wat betekent een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel voor de rol al leerkracht?
 • Wat betekent COVID-19 in het transitieproces van het huidige onderwijsstelsel naar een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel, zoals het TOO voorstaat? 

Deze online sessie vervangt de door coronamaatregelen afgelaste sessie, die in fysieke vorm tijdens de Nacht van de Leraar (7 oktober 2020) was ingepland.

Machiel Karels, o.a. lid voortrekkersgroep (Raad van Advies) Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), zal in een uitzending van Humanity Rising Nederland spreken over: ‘innoveren in het onderwijs: hier moet je op letten…
De uitzending zal in het teken staan van de vraag 
‘hoe start je iets nieuws in onderwijs?’ en gesproken zal worden over nieuwe initiatieven die in het funderend onderwijs ontstaan en wat dit vraagt.

Machiel Karels zal aanbevelingen geven voor een zorgvuldig verandertraject naar een toekomstbestendig onderwijs:

 • waar begin je?
 • hoe zorg je er voor dat de onderwijsinnovatie succesvol verloopt?

Fleur de Veth, o.a. lid voortrekkersgroep (Raad van Advies) Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), krijgt van Humanity Rising Nederland de gelegenheid te spreken over het burgerinitiatief, dat ze samen met Jenny Phan heeft opgestart om nut en noodzaak van het centraal examen ter discussie te stellen en daarvoor aandacht te vragen in de politiek via een petitie.
In een dialoog met o.a. Adrienne van Pelt, ook o.a. lid van voortrekkersgroep TOO, zullen de volgende vragen centraal staan:

 • Wat is het nut van het Centraal Examen?
 • Hoe staat het ervoor met de maatwerkdiploma’s?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Tijdens deze editie zal Jan Bransen, o.a. vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), de keynote en een verdiepende sessie over ‘leiding geven aan leren’ verzorgen. 

Aan de hand van de vraag “Leiding geven aan je ademhaling?” zal Jan Bransen in zijn keynote de deelnemers meenemen in zijn verkenning hoe leiding te geven aan leren. Een tipje van zijn sluier: hij stelt dat ‘leren net zo alledaags en vanzelfsprekend is als ademhalen’ en dat ‘je leiding geeft aan leren op dezelfde manier waarop je les geeft’.
In een verdiepende sessie kan hierover een gesprek gevoerd worden met als inleidende vragen: Is leren wel zo vanzelfsprekend? Welke visie op onderwijs, op leren en op leidinggeven ondersteunt het betoog uit de keynote? En hoe houdbaar is die visie eigenlijk?

De keynote is terug te kijken op YouTube via een blog van Jan Bransen en/of via de website van ‘Voortgezet Leren’.  In de volgende documenten worden de presentaties van Jan Bransen weergegeven:

Tijdens de online-studiemiddag zal inzicht verkregen worden in de transformatie van leraar naar ‘onderwijscoach’.
Na de pauze van deze studiemiddag (van 16.45 tot 17.45 uur) zal Sjef Drummen, o.a. vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), je deelgenoot maken van een geheel andere leerbenadering, die zal leiden tot ontwikkelingsgericht onderwijs. Aandachtspunten hierbij:

 • Onderwijs beter laten aansluiten op maatschappelijke behoefte
 • Denkproces voor een geheel andere benadering van leren
 • Geen schoolvakken, geen curriculum, geen huiswerk, geen zittenblijvers, geen schoolboeken
 • De ideale leeromgeving

 

Deze hele week staat Humanity Rising Nederland in het teken van Onderwijsvernieuwing in Tijden van Verandering.

Sjef Drummen, o.a. onderwijskunstenaar, mede-oprichter van het Agora Onderwijs èn vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), zal tijdens deze uitzending zijn visie uitspreken over Onderwijs in Transitie.
Gratis aanmelden (voor Zoom), actief deelnemen en meekijken is mogelijk via de link: https://ubiverse.org/events/humanity-rising-nederland-dag-13.

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Deze hele week staat Humanity Rising Nederland in het teken van Onderwijsvernieuwing in Tijden van Verandering.

Een podium is gegeven aan Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO): Willy de Heer zal in het kader van ‘Onderwijs in Transitie’ deelnemen aan een webinar met als onderwerp: De toekomst van ons onderwijs ->ontwikkelingsgericht onderwijs.
Gratis aanmelden (voor Zoom), actief deelnemen en meekijken is mogelijk via de link: https://ubiverse.org/events/humanity-rising-nederland-dag-12.

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Op deze bijeenkomst zou de publiekelijke aftrap worden gegeven van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) met de workshops:

 • ‘Hoe pak je verandering aan in het huidige onderwijs’ (Jacqueline Blaak, Willy de Heer)
 • ‘Verbondenheid en vertrouwen als basis voor optimale ontwikkeling’ (Esther Bergsma-Bijmold, Willy de Heer)

Omdat de organisatie vanwege de nieuwe coronamaatregelen heeft besloten om de Nacht van de Leraar in fysieke vorm af te lassen zullen deze workshops online worden gegeven op 26-11-2020 van 16-17 uur.

Evelien Ketelaar en Fleur de Veth spreken op dit Kennisfestival. Beiden zijn verbonden aan Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Fleur de Veth pleit voor “Weg met het examen” en gaat in debat over vernieuwing in het onderwijs. (Deze lezing is geannuleerd)
“Onderwijs van morgen start nu!” is het onderwerp dat Evelien Ketelaar in een Break Out Team sessie aan de orde stelt.

Aftermovie ‘Het grootste kennisfestival 2020’:
https://www.hetgrootstekennisfestival.nl/festival/deventer/aftermovie-het-grootste-kennisfestival-2020/