Wie zijn TOO?

 

Bestuur / ‘Voortrekkersgroep’ (=Raad van Advies)

(in alfabetische volgorde)

 

Dolf van den Berg

 (1940-2020)
Klik hier voor: In memoriam

Dolf van den Berg was emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Centraal in zijn (wetenschappelijk) werk stond de zoektocht naar opvoeding en onderwijs dat meer in overeenstemming is met de kenmerken van menselijke en professionele ontwikkeling.

Als vervolg op ‘Onderwijs in blauw’ (2019) verscheen in 2020 zijn essay ‘De toekomst van ons onderwijsstelsel’, te beschouwen als een bron voor deze Taskforce.

Esther Bergsma – Bijmold

lid Raad van Advies

Esther Bergsma-Bijmold is van origine docent Duits. Na 20 jaar hield ze het lesgeven voor gezien en inmiddels is ze hoogbegaafdheid specialist. Naast het begeleiden van deze kinderen, adviseert ze ouders en leerkrachten. Haar liefde voor de Duitse taal kan ze kwijt als auteur van een vernieuwende lesmethode.

De behoefte aan een ander onderwijssysteem groeit en daarom wilt Esther graag haar bijdrage aan de TOO leveren
(www.eigenwegwijzer.nl)

Jan Bransen

Bestuurslid / Vicevoorzitter / 2e Penningmeester

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen en Academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre. Hij heeft uitgebreid in het Engels gepubliceerd over kwesties als autonomie, persoonlijke identiteit, zelfkennis, liefde en praktische rationaliteit.

Met ‘Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand’ won hij in 2014 de Socrates wisselbeker voor het “meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende” filosofieboek. In 2019 verscheen zijn pleidooi voor ander onderwijs onder de titel ‘Gevormd of vervormd?’
(https://www.janbransen.nl/nl/category/blog/)

Sjef Drummen

Bestuurslid / Vicevoorzitter

Sjef Drummen is ex-schoolleider, beeldend kunstenaar en onderwijsvernieuwer. Hij is co-founder van Niekée Roermond en Agora Roermond. Een creatieve out of the box-denker met radicale ideeën. Hij noemt zichzelf onderwijskunstenaar en treedt veel op als inspirerende spreker met een flinke dosis humor.

Op 1 augustus 2019 ging Sjef met pensioen maar niet veel later verscheen in oktober 2019 zijn boek Catharsia, waarin hij strijdt tegen de geconditioneerde gedachte dat onderwijs over kennisoverdracht gaat. Hij is voorstander van volledig autonoom leren. Het huidige onderwijs is in zijn ogen failliet en onethisch. Hier spreekt hij erover bij BNR.
(https://www.onderwijskunstenaar.nl/)

Machiel Karels

lid Raad van Advies

Machiel Karels is directeur van onderwijskundig kennisplatform Wij-leren.nl. Daarnaast begeleidt hij verandertrajecten op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs.

Het is zijn passie om mee te helpen het onderwijs te transformeren naar een structuur die bij elk kind past en die toch werkbaar is voor leraren.
(https://wij-leren.nl/machiel-karels.php)

Janet van Mil

Bestuurslid / Secretaris

Janet van Mil is onderwijskundige in opleiding (2020 gestart met de Master), procesbegeleider, adviseur en coach voor onderwijsteams in het vo en mbo. Ze is in 2009 als zij-instromer gestart in het mbo-onderwijs in Rotterdam. Daar heeft ze verschillende rollen vervuld, zoals: kartrekker team innovatie, onderwijsontwikkelaar, Scrum Master, zorgcoördinator, coördinator studieloopbaanbegeleiding, Begeleider op School (BOS) en docent burgerschap, studievaardigheden en beroepsvakken toerisme en luchtvaart.

Sinds 2019 is ze eigenaar van haar bedrijf. Haar missie is om zoveel mogelijk docenten te helpen bij het doorontwikkelen van hun eigen kennis, vaardigheden en houding om de ontwikkeling van leerlingen centraal te stellen middels ontwikkelingsgericht onderwijs.
(www.leerlust.nl)

Jos de Mulder

Bestuurslid

Jos de Mulder is onderwijs- en organisatiesocioloog en oud onderwijsinspecteur. Daarvoor werkte hij als onderwijsadviseur bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) en onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Inmiddels is hij gepensioneerd.

Hij is co-auteur van het boek ‘Kiezen voor kansen’, dat in 2022 is verschenen. Daarin analyseren de auteurs 20 factoren die onderwijskansen van kinderen met lager opgeleide ouders beperken. Ook laten zij zien dat onderwijsprofessionals een keuze hebben om in hun eigen werkomgeving de kansenongelijkheid te helpen verminderen, mits je je van de ongelijke kansen bewust bent. Een belangrijk middel daarbij is het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem en de toepassing van het ontwikkelingsgerichte onderwijs. Leerlingen zouden samen met anderen hun eigen ontwikkeling vorm moeten kunnen geven (relationeel en autonoom leren). Pas dan kunnen zij hun eigen talenten verder ontwikkelen!

Kees van de Sande

Bestuurslid / Penningmeester

Kees van de Sande is een academisch geschoolde allrounder met kennis van en ervaring in (geschiedenis)onderwijs (VO) en bij de overheid en diverse bedrijven in personeels-, informatie-, ICT-, projectmanagement en informatievoorziening.

Binnen het onderwijs heeft hij ervaring als docent geschiedenis (mavo, havo en vwo in leerjaren 1 t/m 6) en als mentor. Hij heeft aan leerlingen in de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar huiswerkbegeleiding geboden en studenten aan een hogeschool begeleid in hun afstudeeropdrachten.

Kees krijgt energie van het (samen)werken met mensen, het doen van onderzoek, het uitdragen en aanbieden van nieuwe ideeën.
(linkedin.com/in/kees-van-de-sande-27173156)

Mini Schouten

Bestuurslid / Voorzitter

Mini Schouten is een onderwijsbestuurder in het PO en VO en onderwijsadviseur. Ze heeft 20 jaar in het PO, SBO en VSO voor de klas gestaan. De laatste 20 jaar is zij adviseur passend onderwijs, HRM en Governance en bestuurder in het PO en VO.

Mini ziet al jaren de worsteling binnen het huidige onderwijssysteem dat leerlingen probeert in hokjes te stoppen waar ze nooit echt in passen.Het huidige systeem is klaar, op naar een nieuw onderwijsstel, dat ruimte geeft aan de leerling en de leraar!

Catherine Schuurman

lid Raad van Advies

Catherine Schuurman heeft ervaring als docente geschiedenis en afdelingsleider in de onderbouw van het VO. Ze is momenteel werkzaam als hoofdredacteur van een lesmethode, traint docenten met 1 tot 5 jaar leservaring en voert opdrachten uit die gericht zijn op onderwijsinnovatie.

Catherine wil  kritisch kijken naar waarom we wat doen in het onderwijs. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk recht doen aan alle betrokkenen (leerlingen, docenten, ouders), luisterend en kijkend naar de alledaagse praktijk van het onderwijs? Niet het systeem moet leidend zijn voor de vormgeving van ons onderwijs, maar het kind. Een optimale ontplooiing van het kind, vraagt om ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Fleur de Veth

lid Raad van Advies

Fleur de Veth is 17 jaar jong (oktober 2021) en is studente aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Op het moment is zij gestopt met haar studie Duitse taal en cultuur en volgt ze een aantal vakken bij de studie PWPO in de verwachting om in september 2022 voltijd met deze studie te gaan beginnen.

Al op vroege leeftijd is haar interesse in het onderwijs gewekt: Ze komt namelijk uit een echte onderwijsfamilie. Tijdens en na haar studie wil ze zich graag inzetten om het onderwijs te vernieuwen. Het huidige onderwijssysteem met al haar summatieve toetsen doet geen recht aan de talentonwikkeling van kinderen. Fleur hoopt dat ze in de toekomst een verschil kan maken.

Gérard Zeegers

Bestuurslid

Gérard Zeegers is leraar, directeur, bestuurder en leerling. Ooit heeft hij ervoor gekozen om een bijdrage te leveren aan leer- en vormingsprocessen van kinderen en jongeren. HIj is voorzitter CvB bij SPOLT.

Opvoeding en onderwijs ziet hij als een onlosmakelijk geheel. Om de verbinding te maken en om verbondenheid te laten ontstaan en gedijen, is het van belang dat er waardevolle ontmoetingen plaatsvinden tussen de belangrijkste partners in de school; kinderen, leerkrachten en ouders. Daar is niet zoveel voor nodig; een gebouw, kinderen, volwassenen, ambities, een plan en vertrouwen.

Wetenschappelijke Raad van Advies

(in alfabetische volgorde) 

Harold Bekkering

lid Wetenschappelijke Raad van Advies

Harold Bekkering is hoogleraar sociocognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit en leider van de onderzoeksgroep Social Educational Neuroscience binnen het Donders Instituut. Hij heeft meerdere erkenningen gekregen voor zijn bredere bijdrage aan zowel de wetenschap als het maatschappelijke debat over Leren en Onderwijs. Zo is hij in 2017 geridderd en toegetreden tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Samen met Jurjen van der Helden schreef hij het boek De lerende mens (2015) waarin zij op een populaire manier bespreken hoe menselijk leren tot stand komt. Harold draagt graag bij aan het ontwikkelen van een visie over optimaal menselijk leren gezien vanuit de psychologie en de neurowetenschappen.

Eddie Denessen

lid Wetenschappelijke Raad van Advies

Eddie Denessen is onderwijswetenschapper. Hij doet onderzoek naar de maatschappelijke effecten van onderwijs.

Hij maakt zich vooral druk om de bijdrage van onderwijs aan de reproductie van sociale ongelijkheid en de toenemende prestatiedruk en competitiedrang in het onderwijs als gevolg van neoliberaal onderwijsbeleid.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het in het onderwijs veel te weinig over het leren van leerlingen gaat.

Rob Martens

lid Wetenschappelijke Raad van Advies

Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit onderwijswetenschappen van de OU. Daarnaast is hij verbonden aan het NIVOZ, waarvan hij tot 2021 wetenschappelijke directeur was.

Na promotie aan de OU, was hij hoofddocent onderwijsstudies aan de Universiteit Leiden. In 2007 werd hij bijzonder hoogleraar op de Veringa leerstoel ‘multimediale educatie’. Hij is medeoprichter van de EAPRIL. In 2009 werd hij hoogleraar/(wetenschappelijk) directeur van het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) van de OU. Hij verkreeg in 2012 de honoraire Francqui leerstoel bij de Katholieke Universiteit Leuven.

Wie zijn TOO?

(Organigram)